بعد از  واریزی مبلغ سفارش به کارت زیر به شماره همراه  09333272244 پیام واریز را اطلاع دهید . 

شماره کارت بانک تجارت   :          5859831198373762            به نام سجاد قنادیزدی