شماره کارت بانک تجارت   :          5859831198373762

به نام سجاد قنادیزدی