شماره کارت ملت  :          8872-9934-3378-6104

شماره کارت آینده :          6484-0017-1414-6362

شماره کارت صادرات :     1290-5225-6915-6037

به نام حجت قنادیزدی