شماره کارت بانک سامان   :          8358-2601-8619-6219

به نام حجت قنادیزدی