شماره کارت تجارت   :          3762-9837-8311-5859

به نام سجاد قنادیزدی